Statut

STATUT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „CALISIA” w KALISZU: Pobierz(PDF)

 


 

 

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

„CALISIA ” W KALISZU

 

Tekst jednolity po zmianach Uchwałą Zarządu Nr 10/2013 z dnia 10.04.2013

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”– nazywany dalej UTW – funkcjonuje

w ramach Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu , na

podstawie Statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

2. Patronat nad działalnością UTW sprawują :

a/ patronat organizacyjny:

– Prezydent Miasta Kalisza

b/ patronat naukowy:

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

w Kaliszu

3. Całokształtem działalności UTW kieruje, zgodnie ze Statutem

Stowarzyszenia – Zarząd Stowarzyszenia , a kontrolę nad jego działalnością

wykonuje Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie Członków.

4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu lub w jego

zastępstwie wiceprezes Zarządu.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

1.UTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego

skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków

poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

2. Program i metody pracy UTW nastawione są na aktywność, samodzielność

słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

3. Program edukacyjny UTW obejmuje wiedzę z zakresu nauk :

a/ humanistycznych,

b/ medycznych i profilaktyki zdrowia,

c/ przyrodniczych,

d/ społecznych,

e/ ekonomicznych ,

f/ technicznych,

g/artystycznych.

4. Nauka w UTW odbywa się w zamkniętych cyklach trzyletnich dla sekcji języków obcych i komputerowej a w pozostałych ustawicznie.

Cykl rozpoczyna się w październiku a kończy w maju.

5. Roczne programy edukacyjne UTW na każdy rok akademicki opracowuje

nauczyciel prowadzący zajęcia, po konsultacji ze słuchaczami .

6. Zajęcia w UTW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjne

w następujących formach :

a/ wykłady audytoryjne,

b/ wykłady specjalistyczne,

c/ seminaria, warsztaty, lektoraty,

d/ inne formy zajęć grupowych.

7.W ramach UTW działają następujące sekcje :

a/obsługi komputera i Internetu,

b/lektoraty języków obcych,

c/aktywizujące ruchowo,

d/prac artystycznych,

e/kulturalna,

f/turystyczna,

g/chór,

h/joga,

i/pływalnia,

j/inne – zależnie od potrzeb i możliwości organizacyjnych.

8.Zajęcia w UTW o których mowa w pkt. 6 odbywają się w następującym

wymiarze i terminach:

a/ wykłady audytoryjne ( ogólne) – dwie godziny lekcyjne, dwa razy w miesiącu

/ dla wszystkich słuchaczy obowiązkowo/,

b/ wykłady specjalistyczne – dwie godziny lekcyjne, jeden raz w miesiącu,

c/ ćwiczenia, warsztaty, zajęcia – dwie godziny lekcyjne, jeden raz w tygodniu lub dwa

razy w miesiącu,

d/ inne formy zajęć wg wyboru słuchaczy n.p. ćwiczenia gimnastyczne – jedna godzina

zegarowa, jeden raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu.

e/ lektoraty, zajęcia z komputerem, sportowe – jeden raz w tygodniu –dwie

godziny lekcyjne,

f/ pływalnia – jeden raz w tygodniu – 45 min.

 

III. ORGANIZACJA UTW „Calisia” KORESPONDENCJA I KONTAKTY

1.Siedzibą i biurem Stowarzyszenia UTW „Calisia” jest pomieszczenie w budynku przy
ul. Targowej 24/1 w Kaliszu.
2.Dni i godziny pracy biura ustala Zarząd w zależności od możliwości i potrzeb organizacyjnych z podaniem do wiadomości na stronie internetowej i drzwiach biura .
3.Biuro UTW :
– przyjmuje i wysyła korespondencję oraz udziela informacji w sprawach UTW,
– wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie , legitymacje oraz inne druki i materiały informacyjne,
– prowadzi rejestr i kontrolę wpłat za zajęcia i członkostwo – dokonane na konto UTW „CALISIA,
– prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia i uczestników sekcji i grup w zajęciach UTW,
– przechowuje pełną dokumentację prawną ,finansowa i organizacyjną,
– przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,
– prowadzi rejestr osób oczekujących na miejsce uczestnictwa w UTW,
– wykonuje inne prace zlecone przez Zarząd UTW.
4.Kontakt z biurem i członkami Zarządu jest :
– telefoniczny , e-mailowy, osobisty pod wskazany adres.

SŁUCHACZE UTW „Calisia”

1.Zapisy nowych członków zwyczajnych(słuchaczy) do UTW przeprowadza się do

miesiąca maja roku poprzedzającego cykl kształcenia przez złożenie deklaracji

i opłaceniu wpisowego .

2.Przy zapisach należy okazać dowód osobisty i legitymację rencisty ,emeryta .

3.Ilość nowo przyjętych słuchaczy następuje w ramach możliwości organizacyjnych

UTW zależnej od bazy edukacyjnej .Na deklaracji wykazujemy sekcje w których

chcielibyśmy uczestniczyć. Maksymalnie trzy sekcje, gdyż ze względów

organizacyjnych mogą się pokrywać zajęcia w tym samym czasie, wówczas należy dokonać wyboru sekcji.

4.Członek stowarzyszenia może po ukończeniu jednej formy cyklu wybrać inne z

zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przyjęcia przysługuje nowo przyjętym członkom stowarzyszenia .

5.Do opłat zaliczamy wpisowe, członkostwo stowarzyszenia i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

6.Członkowie stowarzyszenia są zobowiązani regularnie opłacać składki członkowskie w czterech ratach.

7.W przypadku zalegania z uiszczeniem obowiązującej składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy, Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia .

8.Słuchacz jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za wybrany pakiet zajęć w Sekcjach w danym roku akademickim na konto UTW „CALISIA”. Terminy płatności będą podawane oddzielnym komunikatem.

Za zajęcia w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

9.Przy rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania opłaty nie

podlegają zwrotowi.

10. W każdej sekcji, tworzone są grupy w ilości zależnej od zainteresowań słuchaczy.

11. Prace sekcji – grupy, organizuje starosta sekcji – grupy, wybrany przez słuchaczy,

który kontaktuje się z Zarządem UTW przez starostę roku wszystkich słuchaczy.

12. Słuchacze poszczególnych sekcji mają prawo organizowania innych form

działalności o których mowa w rozdziale II pkt. 6, lit d, w ramach realizowanego rocznego programu edukacyjnego, po uzgodnieniu z Zarządem UTW.

13.Grupa zajęciowa może zostać uruchomiona przy określonej ( 15-25) liczbie słuchaczy

(lub większej) zależnie od możliwości organizacyjnych.

14.Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz

dbania o godność i dobre imię UTW.

16.Każdy słuchacz ma prawo złożenia wniosku , propozycji , uwagi w sprawach

związanych z funkcjonowaniem UTW do Prezesa za pośrednictwem biura.

Wnioski bezimienne nie będą rozpatrzone .Odpowiedzi udziela się w terminie

trzech tygodni od ich wniesienia, wyłączając czas przerwy wakacyjnej.

17.Jeśli słuchacz z przyczyn obiektywnych przerywa kształcenie , zobowiązany jest

poinformować Zarząd o przyczynach i czasie w którym nie będzie uczestniczył

w zajęciach.

18.Rezygnacja z członkostwa następuje po przyjęciu pisemnej decyzji.

19.Skreślenie z listy słuchaczy przez Zarząd następuje z powodu :

– notorycznego łamania postanowień Regulaminu

– długotrwałej nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej 3 miesiące

– zaleganiem z opłatą składek przez 3 miesiące.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY ,SAMORZĄD SŁUCHACZY

 

1. Prawa i obowiązki słuchacza UTW określają :

a/ Statut Stowarzyszenia ,

b/ Uchwały Walnego Zebrania Członków,

c/ Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

d/ Regulamin Stowarzyszenia

e/ Regulamin Walnego Zebrania

2. Słuchacze UTW zorganizowani w ramach sekcji i grup, wybierają Samorząd

Słuchaczy w liczbie 3-5 osób , pod przewodnictwem Starosty który ma prawo

zgłaszania wniosków organizacyjnych i programowych na zebraniu Zarządu

w którym uczestniczy z głosem doradczym.

3. W sprawach kontrowersyjnych, z zachowaniem procedury określonej

w pkt 2 starosta roku kieruje sprawę do Prezesa Zarządu.

4. Samorząd słuchaczy UTW stanowi:

a/ starosta roku,

b/ starostowie sekcji ,

c/ starostowie grup, warsztatów.

5.Każda sekcja, grupa zajęć wybiera swojego staroste, który współpracuje

z prowadzącym zajęcia ,Samorządem i Zarządem UTW „Calisia”.

6.Starosta roku wybierany jest na trzyletnią kadencję –najdłuższego z cyklów

kształcenia, przez delegatów UTW w osobach starostów sekcji i grup lub słuchaczy

sekcji i grup.

7. Samorząd słuchaczy UTW działa w oparciu o statut UTW,

Uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarządu, Regulamin UTW.

8. Starosta roku może występować w imieniu wszystkich słuchaczy z wnioskami

programowymi oraz w innych sprawach do Prezesa Zarządu UTW.

9.Samorząd ma obowiązek współpracować z Zarządem i Komisją Rewizyjna we

wszystkich sprawach członkowskich i organizacyjnych w szczególności :

– przestrzegania przez słuchaczy niniejszego Regulaminu,

– przestrzegania ładu ,porządku prawnego oraz zasad współżycia koleżeńskiego,

– poszanowania mienia będącego w użytkowaniu.

10.Do zakresu działań Samorządu Słuchaczy należy :

– realizowanie wniosków słuchaczy zgodnie z regulaminem,

– zwoływanie zebrań- rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących

nieprzestrzegania Statutu i Regulaminów,

– organizowanie działalności turystycznej , kulturalnej ,sportowej we współdziałaniu z

sekcjami.

13. Zebrania Samorządu Słuchaczy są protokółowane i podpisane przez Starostę Roku.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Słuchacz UTW otrzymuje legitymację członkowską.

1.Status słuchacza UTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo

o Szkolnictwie Wyższym.

2. Zarówno przyjęcie , przydział do sekcji , jak też skreślenia z listy słuchaczy nie

jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.

3. Niniejszy regulamin został przyjęty i zatwierdzony Uchwałą Zebrania Zarządu

UTW”Calisia” w dniu 24 stycznia 2012r. i obowiązuje od dnia jej podjęcia .

Kalisz dnia 11 września 2014 r .