Strona główna » Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym 2023

Społeczność

Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym 2023

Projekt realizowany przez UTW „CALISIA” w Kaliszu w 2023r.
Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym.
Data rozpoczęcia 2023-03-01 , Data zakończenia 2023-12-31.

Umowa na realizację zadania publicznego: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
zawarta została w dniu 21 .03.2023r w Kaliszu między:
Miastem Kalisz reprezentowanym przez Grzegorza Kulawinka -Wiceprezydenta Miasta Kalisza i Tomasza Rogozińskiego – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza  a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „CALISIA” w Kaliszu, reprezentowanym przez Krystynę Robak – Prezesa i Pawła Linkowskiego – Skarbnika
Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków finansowych
w wysokości 79.550,00 zł.
Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 213.666,15 zł. Procentowy udział dotacji w realizowanym projekcie wynosi 37,23%.
Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania i wydatkowania przekazanej dotacji.

UTW „CALISIA” w Kaliszu prowadzić będzie działalność nieodpłatną – wykłady audytoryjne z zakresu historii Kalisza i regionu, kultury, dziedzin przyrodniczych i medycznych.
Działalność odpłatna obejmuje sekcje edukacyjne: 18 rodzajów sekcji /niesportowych/ obejmujących 25 grup zajęciowych / utworzono trzy nowe/ oraz 10 rodzajów sekcji sportowych obejmujących 14 grup . Wykaz wszystkich zajęć w zakładce >Harmonogram zajęć<.

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy słuchaczy UTW z wielu dziedzin, rozwijanie zainteresowań , zdobywanie nowych umiejętności oraz utrzymywanie sprawności intelektualnej psychicznej i fizycznej seniorów na odpowiednio dobrym poziomie. Szczególnym celem jest nabywanie umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń elektronicznych w tym komputerów oraz wykorzystanie Internetu.