Strona główna » Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym 2021-2022

Społeczność

Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym 2021-2022

UTW „CALISIA” w Kaliszu złożyło ofertę na realizację tegoż zadania ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza. Oferta została przyjęta i 29.01.2021r. została podpisana Umowa nr 62/WSSM/2021 na jej realizację między Miastem Kalisz a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „CALISIA” w Kaliszu.

Termin realizacji obejmuje okres od dnia 18.01.2021r. do 31.12.2022r.

Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 180.000,00 zł.

Dotacja w 2021r. wyniesie 90.000 zł i w 2022r wyniesie 90.000 zł.

Minimalny wkład własny UTW nie może być mniejszy niż 10% wnioskowanej dotacji.

Krótki opis zadania.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to wykłady audytoryjne (od listopada 2020r. prowadzone on-line ze względu na pandemię), które skierowane są do naszych słuchaczy jak i do szerokiego ogółu mieszkańców Kalisza. Tematyka wykładów różnorodna, lecz szczególnie uwzględniająca problematykę senioralną.

Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje sekcje edukacyjne, jak: lektoraty języków obcych , warsztaty pamięci, nauka obsługi komputera, bioróżnorodności, kulturalna, sekcje artystyczne ( malarskie, rękodzieła artystycznego, fotografii, kabaret, chór), oraz turystyczna i wiele sportowych.

Celem wymienionych form działalności jest ustawiczna edukacja seniorów, rozwijanie zainteresowań, utrzymywanie na odpowiednim poziomie sprawności umysłowej, zwiększanie sprawności manualnej oraz podnoszenie stopnia sprawności fizycznej i wspieranie rehabilitacji seniorów. W efekcie podnoszenie jakości życia seniorów i włączanie ich do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności Kalisza.