Strona główna » Komunikaty » Porządek obrad Walnego Zebrania członków UTW w dniu 23 maja 2019

Społeczność

Porządek obrad Walnego Zebrania członków UTW w dniu 23 maja 2019

1.Otwarcie Walnego Zebrania

2.Wybór Prezydium Zebrania

3.Wybór Komisji Mandatowej

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał

7. Przyjęcie porządku obrad

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres roku 2018

9. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2018 rok

10. Preliminarz dochodów i wydatków na rok 2019

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i złożenie wniosku o udziele-

       nie absolutorium Zarządowi  oraz Komisji Rewizyjnej

12. Dyskusja

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia – uchwała nr 1

b/ przyjęcie sprawozdania finansowego – uchwała nr 2

c/ przyjęcie preliminarza dochodów i wydatków na rok 2018 – uchwała nr 3

d/ przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – uchwała nr 4

e/ udzielenie absolutorium Zarządowi – uchwała nr 5

f/ udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej

14. Przedstawienie projektów uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał

       i Wniosków i ich przyjęcie

15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

K O M U N I K A T

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu

działając na podstawie § 16 pkt 1 i 19 pkt 8 Statutu
zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku (czwartek)
w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4

o godzinie 16,00 – w pierwszym terminie
o godzinie 16,20 – w terminie drugim.

Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o udział w Zebraniu.

Regulamin Walnego Zebrania oraz sprawozdanie finansowe za rok
2018 będą wyłożone do wglądu w siedzibie biura UTW „Calisia” – ul.
Targowa 24 w Kaliszu począwszy od 13 maja 2019 roku w godzinach otwarcia biura